Je adolescent jediným viníkem?


Rizika i ochrana spojená s nevhodným chováním
·         Rodina je základním kamenem pro vytvoření trvalých návyků. Pokud rodina nefunguje, dochází ke špatné disciplíně, konfliktům mezi členy rodiny, vzniká nesouhlasný postoj k autoritě a nevhodný příklad problémového chování.
·         Pokud nastanou rizika ze strany školy, promítne se to do prospěchu, agresivního chování vedoucí k šikaně, žák nemá odpovědnost za majetek, narušuje chod i režim školy, porušuje školní zákon, nastupuje záškoláctví.
·         V období školní docházky se dostaví svízelné situace, které mohou být až traumatizující. Velká tíha spadá na učitele, jak se k problémům postaví.
·         Okolní společnost může být také rizikovým faktorem, pokud jsou zde nepřátelské sousedské vztahy, neporozumění v partě, nestálost kamarádů.
·         Samotní jednotlivci mohou být sami sobě nepřítelem v případě, že nezaujmou odpovědnost za své vzdělání, jednání i činy, omlouvají problémové chování či jsou sami do něj zataženi.
piercingy v obličeji
Faktory, které patří k ochraně nepřijatelných forem chování
·         Faktory se sváží na silné vztahy s členy rodiny, přátel i učiteli, dále pak zapojení se do dění okolo sebe včetně neziskové pomoci, nastavení přiměřených a domluvených pravidel, zážitkové učení bez mentorování, neustálé vyžadování pozitivního chování znalost svých práv, ale i povinností z nich plynoucí a získat odezvu okolí. A ujištění se o vlastní hodnotě.
·         Napomáhá jím prevence, která je nedílnou součástí vzdělávacího systému.
skateboard chlapce
Adolescence
·         Antisociální chování patří k základním zdrojům rizik vývoje v adolescenci
·         Mezi hlavní psychologické charakteristiky období dospívání patří emoční labilita, změny nálad směřující k negativním náladám, nepředvídatelnost reakcí a postojů, ve vzdělávacím prospěchu mohou být výkyvy, vnitřní přemýšlení o svých vlastních konfliktech, snění za hranice reality.